UNIMA logo DANMARK

UNIMA DANMARK
Union Internationale de la Marionnette
Vedtægter for UNIMA Danmark

1. NAVN OG HJEMSTED:

Foreningens navn er UNIMA Danmark.
UNIMA Danmark er medlem af den internationale organisation UNIMA (her benævnt UNIMA).
UNIMAs preambel lyder: UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) is an international Non Governmental Organization bringing together people from around the world who contribute to the development of the art of puppetry, whith the objective of using this art in the pursuit of human values such as peace and mutual understanding between peoples, regardless of race, political or religious convictions and differences in culture, in accordance with the respect of fundamental human rights, such as defined in the Universal Declaration of Human Rights of the United Nations of December 10th, 1948.
UNIMA er medlem af UNESCO.
Hjemstedet for UNIMA Danmark er hos den til enhver tid siddende formand eller næstformand.

2. FORMÅL:

UNIMA Danmarks formål er at fremme dukke- og animationsteater i videste forstand. Dette opnås således:

 • ved at opfordre til udveksling mellem dukke- og figurspillere fra alle lande og verdensdele gennem alle tilgængelige kommunikationskanaler;
 • ved at organisere kongresser, konferencer, festivaler, udstillinger og konkurrencer, eller ved at yde støtte gennem UNIMA Danmark;
 • ved at bistå foreningens medlemmer i at varetage de demokratiske faglige, økonomiske eller juridiske interesser, der måtte have forbindelse til udøvelsen af deres fag, typisk gennem anbefalinger eller forslag til de relevante autoriteter;
 • ved at opfordre til professionelle uddannelser;
 • ved at udvide den historiske, teoretiske og videnskabelig forskning;
 • ved at holde traditioner i hævd, samt at opfordre til fornyelse inden for dukke- og animationskunsten;
 • ved at foreslå dukke- og animationsteater som et middel til etisk og æstetisk læring og dannelse;
 • ved at samarbejde med beslægtede internationale organisationer.


UNIMA Danmark anerkender UNIMA's vedtægter, og hvor UNIMA Danmarks vedtægter ikke er dækkende, henvises til UNIMA's vedtægter.

3. STIFTELSE OG FORMUE:

Foreningen blev stiftet i 1983.
Foreningens formue bestod af en frimærkeordning, der dækkede den skriftlige kommunikationen medlemmerne imellem.

4. MEDLEMSKAB:

Som medlem af foreningen kan optages enhver, som er interesserede i foreningens arbejde. Anmodning om medlemskab afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen.

5. GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens årsberetning.
 3. Rådsmedlemmers årsberetning.
 4. Årsberetning fra diverse udvalg.
 5. Godkendelse af regnskab.
 6. Indkomne forslag.
 7. Arbejdsprogram.
 8. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget
 9. Valg af formand og bestyrelse.
 10. Valg af revisor.
 11. Eventuelt.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, når bestyrelsen eller formanden finder anledning hertil eller når et til behandling angivet emne skriftligt overfor bestyrelsen forlanges af mindst 1/3 af medlemmerne.

6. INDKALDELSE M.V.:

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt årsberetningen, der samlet består af beretninger fra formand, rådsmedlemmer samt diverse udvalg.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ethvert medlem har ret til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag

7. FLERTAL:

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, undtagen hvor det drejer sig om beslutninger, som nævnt i 17. Dog skal altid mindst 5 af samtlige medlemmer være til stede.

8. DIRIGENT M.V.:

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.
Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og formanden. Referat eller tilsvarende information om de beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen, bringes i bestyrelsens førstkommende skriftlige udsendelse.

9. BESTYRELSEN:

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af mindst 5 og maximalt 7 medlemmer.
Bestyrelsen vælges på følgende måde:
Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen.
2- 3 rådsmedlemmer repræsenterer UNIMA Danmark i international sammenhæng. Disse rådsmedlemmer vælges for en 4 års periode, der følger UNIMA's kongresperiode.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, hvor 1 eller 2 er på valg i lige år og 1 eller 2 i ulige år.
Generalforsamlingen vælger desuden 1 eller flere suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder en suppleant i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Ved formandens fratræden fungerer næstformanden i formandens sted indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden blive mindre end 5 indkaldes en ekstraordinær generalforsamling til nyvalg af bestyrelse indtil næste ordinære generalforsamling.

10. BESTYRELSENS OPGAVER:

Bestyrelsen påser, at foreningen drives i overensstemmelse med den lovgivning og retspraksis, der til enhver tid gælder for foreninger, og i henhold til de aftaler, der til enhver tid måtte være indgået med tilskudsydere m.fl.
Yderligere påhviler det bestyrelsen rettidigt at indsende til de tilskudsydende myndigheder:

 1. Reviderede regnskaber med status til godkendelse.
 2. Eventuelle tilskudsansøgninger.
 3. Enhver oplysning om foreningens økonomi, som måtte blive forlangt af de pågældende myndigheder.

11.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet godkendes på følgende bestyrelsesmøde og kan derefter bringes i bestyrelsens førstkommende skriftlige udsendelse.
I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.

12.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden, eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte der er anledning hertil, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Beslutning træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme eller i dennes fravær næstformandens stemme dobbelt.

13. HÆFTELSE:

Foreningen hæfter alene med sin formue for de retshandler, som bestyrelsen lovligt indgår på foreningens vegne.

14. TEGNINGSREGLER:

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

15. REGNSKAB:

Foreningens regnskabsår går fra 1. juli til efterfølgende 30. juni.
I tilknytning til regnskabet udarbejdes en årsberetning over foreningens drift.
Det af revisor reviderede årsregnskab forelægges den årlige ordinære generalforsamling til godkendelse.

16. OFFENTLIGGØRELSE:

De offentlige tilskudsydere kan offentliggøre foreningens regnskab og årsberetning.

17. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG FORENINGENS OPLØSNING:

Vedtagelse af forslag om:

 1. Vedtægtsændringer - kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer af foreningen stemmer for forslaget.
 2. Foreningens opløsning - kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer af foreningen stemmer for forslaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 7 dages mellemrum.

18. EKSKLUSION:

Bestyrelsen kan, når der foreligger særligt vægtige grunde, ekskludere et medlem af foreningen.

19. OPLØSNING:

Opløsning ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen.
Ved foreningens opløsning anvendes dens eventuelle nettokapital til andet teaterformål efter indstilling af den sidst afgåede bestyrelse og efter godkendelse af de offentlige tilskudsydere.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 09.09.2006

Dukkemager: Rolf Søborg Hansen